Hakemusten käsittely

Apurahanhakija lähettää hakemuksen rahastolle. Mitä sitten tapahtuu?

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahoja haetaan kerran vuodessa hakuaikana sähköisen apurahanhakujärjestelmän kautta.

Hakuajan päätyttyä rahastolla tarkistetaan, että hakemus on luokiteltu oikeaan kategoriaan. Tällä pyritään varmistamaan, että hakemus päätyy oikean alan asiantuntijan arvioitavaksi. Hakemukset lähetetään edelleen kunkin alan asiantuntijalle, jotka arvioivat apurahahakemuksen taiteellista, tieteellistä tai yhteiskunnallista arvoa.

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää. Rahaston käyttämillä asiantuntijoilla on riittävää tieteen ja taiteen alan asiantuntemusta ja kokemusta hakemusten arvioimiseksi. Asiantuntijoille annetaan määräraha, jonka puitteissa heidän tulee tehdä ehdotuksensa apurahansaajista. Apurahoja arvioivien asiantuntijoiden henkilöllisyyksiä ei paljasteta julkisuuteen, millä pyritään varmistamaan asiantuntijoiden työrauhan säilyminen.

Päätöksensä tehtyään asiantuntijat lähettävät ehdotuksensa rahaston asiamiehelle, joka esittelee vuoden apurahakokonaisuuden hallitukselle. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa syksyllä arvioimaan esityksiä ja tekemään lopullisia päätöksiä apurahansaajista. Rahaston hallitus, henkilökunta sekä asiantuntijat noudattavat rahaston esteellisyyssääntöjä tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi.

Sähköpostiosoitteensa antaneille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä syys-lokakuun vaihteessa. Apurahansaajat saavat lisäksi myöntökirjeen lokakuussa. Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat myönnetään 9. lokakuuta, minkä jälkeen lista apurahansaajista on nähtävissä rahaston kotisivuilla 10. lokakuuta alkaen.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto ei perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä.

 

Saapuneiden apurahahakemusten arviointi ja rahoituspäätökset perustuvat mm. seuraaviin seikkoihin:

  • Hakemuksen ja liitteenä olevien ansioluettelon ja muiden dokumenttien pohjalta arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä hanke menestyksekkäästi. Työ- tai tutkimussuunnitelman arvioinnissa kiinnitetään huomio suunnitellun hankkeen tieteelliseen tai taiteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä uusiin näkökulmiin.
  • Lausunto työn ohjaajalta (ja muulta työn hyvin tuntevalta henkilöltä) on erittäin tärkeä etenkin väitöskirjantekijälle
  • Kokonaisarvioon vaikuttaa työ- ja tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden dokumenttien sekä lausuntojen lisäksi se, millaisen kokonaisuuden kunkin alan hakemukset kulloinkin muodostavat: hakemuksia arvioidaan myös suhteessa toisiinsa.