Ohjeet apurahansaajalle

Lue huolellisesti läpi seuraavat ohjeet, joita olet apurahansaajana velvoitettu noudattamaan.

 • Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti.
 • Apuraha on käytettävissä myönnettyyn käyttötarkoitukseen 3 vuotta myöntöpäivästä.
 • Apurahansaajan on ilmoitettava säätiön toimistoon yhteystietojensa muutokset.
 • Apuraha myönnetään hakemuksen mukaiselle hakijalle eikä apurahansaaja voi siirtää tai lahjoittaa apurahaa kolmannelle osapuolelle.
 • Apurahansaajan on ilmoitettava säätiölle viipymättä muualta samaan tarkoitukseen saadusta rahoituksesta.
 • Jos hankkeeseen on tulossa olennaisia muutoksia, tee muutospyyntö kirjallisesti. Toimita vapaamuotoinen muutospyyntö Jenny ja Antti Wihurin rahastolle kirjeitse (Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki) tai sähköpostitse (toimisto(at)wihurinrahasto.fi). Apurahaa ei voi käyttää ennen muutospyynnön hyväksymisilmoitusta.

Toukokuussa tapahtuneeseen apurahahakuun liittyvästä päätöksestä ilmoitetaan apurahanhakijalle sähköpostitse syyskuun lopussa mikäli sähköpostiosoite on ilmoitettu apurahahakemuksessa. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan lisäksi saajalle kirjallisesti lokakuussa. Apurahan myöntämisestä ei anneta tietoja puhelimitse.

Apurahansaajien nimet ja apurahan käyttötarkoitus sekä myöntösumma julkaistaan säätiön verkkosivuilla myöntöpäivänä 9.10. Myönnetyt apurahat julkistetaan, vaikka myönnetty summa olisikin haettua pienempi. Hakemusten sisältöä ei julkaista missään vaiheessa.

Hakemuksen tietosisältö muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen henkilörekisterin, jota Jenny ja Antti Wihurin rahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Apurahansaajalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja korjata virheellinen tieto ottamalla yhteyttä säätiöön. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön. Säätiö saa tallentaa ja luovuttaa tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja apurahoja jakaville yhteisöille apurahojen jaon ja käytön valvontaa varten, siinä määrin kuin se on tarpeen.

 • Myönnetyn apurahan vastaanottamisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa säätiölle.
 • Apuraha pidetään voimassa 3 vuotta myönnettyyn käyttötarkoitukseen, ellei toisin sovita. Apuraha tulee käyttää voimassaoloajan puitteissa.
 • Myönnetyn apurahan nostamiseksi apurahansaajan tulee laatia maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa apurahan käyttötarkoituksen aikataulussa. Maksupyynnön voi tehdä myöntöpäivän 9.10. jälkeen milloin vain apurahan 3 vuoden voimassaoloajan puitteissa niillä tunnuksilla, joilla hakemus on tehty.
 • Apurahan maksuaikataulun tulee noudattaa apurahahankkeen käyttöaikataulua.
 • Apurahojen verkkopalvelussa tehtävässä maksatuspyynnössä tarvitaan vahvistuskoodi, joka lähetetään myöntökirjeen mukana ja sähköpostitse 9.10.
 • Maksuerän maksatuspyyntö tulee tehdä viimeistään toivottua maksukuukautta edeltävän kuukauden aikana. Mikäli apuraha jakaantuu useampaan maksuerään, voi ne kaikki ilmoittaa kerralla verkkopalvelussa.
 • Apuraha maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden puolivälissä. Heinäkuussa ei ole apurahojen maksatusta.
 • Ensimmäiset apurahamaksut on mahdollista saada pankkitililleen myöntövuoden marraskuussa.
 • Huom! Pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella kirjautuminen on keväällä 2021 käyttöön otettu ominaisuus verkkopalvelussa. Tätä aiemmat tai käyttäjätunnuksella tekemäsi hakemukset, maksatuspyynnöt ja selvitykset eivät näy sinulle kirjautuessasi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli haluat, voit tehdä tietojesi siirron käyttäjätunnukselta pankkitunnuksille tai mobiilivarmenteelle. Tarvitset siirtoon aiemmin käyttämäsi käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Työryhmälle myönnetyn apurahan nostamista varten on säätiölle palautettava työryhmän toiminnasta vastaavan henkilön tekemä maksatuspyyntö. Apurahaa voidaan maksaa yhdelle tai useammalle apurahahakemuksessa ilmoitetulle työryhmän jäsenelle. Pyynnössä ilmoitetaan kunkin maksunsaajana olevan työryhmän jäsenen nimi, osoite, henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot sekä mahdollinen työskentelyaika apurahalla.
 • Ellei erikseen muuta sovita, maksetaan 6 000 euron ja sitä pienemmät apurahat yhdessä erässä ja suuremmat apurahat useammassa, vähintään 3 000 mutta enintään 9 000 euron erissä, käyttötarkoituksen edellyttämässä aikataulussa. Yhteisöt ja työryhmät voivat tarvittaessa esittää 9 000 euroa suurempaa maksuerää, jos apurahalla tehtävä toiminta niin edellyttää.
 • Mikäli apurahahankkeen kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia esimerkiksi vain ensimmäisen erän nostoajankohdan ja sopia jatkosta myöhemmin. Huomaathan kuitenkin, että työskentelyapurahat ovat pääsääntöisesti tarkoitetut yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Lakisääteinen Melan vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitettu apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.
 • Apuraha maksetaan tilille, jonka apurahansaaja ilmoittaa pankkiyhteydeksi. Huomaa, että jos apurahaa on haettu ja siten myönnetty yksityishenkilölle tai työryhmälle, siitä tehdään aikanaan valvontailmoitus verottajalle tämän apurahansaajan nimissä – esimerkiksi jos kuluapurahaa pyydetään maksamaan apurahansaajan taustaorganisaation tilille, tämä ei muuta virallista apurahansaajaa.
 • Instrumentin hankintaan myönnetyn apurahan nostamiseksi on hakijan toimitettava joko tilausvahvistus tai kuitti instrumentin ostosta ennen apurahan maksamista. Tämän dokumentin voi toimittaa postitse Wihurin rahastolle (Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki) tai sähköpostitse (pdf-liite) osoitteeseen: toimisto(at)wihurinrahasto.fi.
  Mikäli instrumentti on maksettava sen myyjälle kertasuorituksena, voi toivottu apurahan maksuerä tarvittaessa ylittää enimmäissuosituksen 9 000 euroa.
 • Vaihtoehtoisesti maksatuspyynnön voi tehdä palauttamalla Wihurin rahaston toimistoon myöntökirjeen mukana lähetetyn esitäytetyn maksuesityslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna.
 • Mikäli verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana ovat unohtuneet, voit tilata uudet sähköpostiin valitsemalla apurahojen verkkopalvelussa ”Salasana unohtunut?”:
  – sähköpostiosoitteeksi merkitse sama osoite, jolla on aikanaan rekisteröidytty hakemusjärjestelmään
  – valitse ”OK” (valitse vain kerran, koska jokaisen Ok-painalluksen jälkeen systeemi lähettää uuden salasanan, joka korvaa edellisen)
  – valitse ”Kirjaudu ulos”

Apuraha on voimassa kolme vuotta myöntöpäivästä.  Apuraha, jota ei ole käytetty ja maksettu kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Vaikka apurahaa ei nostaisikaan heti, tulee apurahansaajan antaa selvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen.

Henkilökohtainen työskentelyapuraha on saajalleen apurahaa, ei työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja opintoihin saatavat apurahat ovat valtion taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään saakka verovapaita.

Työskentelyapurahat ovat pääsääntöisesti tarkoitetut yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Täyspäiväiseen (yhtäjaksoiseen) työskentelyyn myönnetyn apurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Täysipäiväisen apurahan käyttäminen edellyttää vapautta palkkatyöstä. Et voi nostaa täysipäiväisen työskentelyapurahan kanssa samanaikaisesti vastaavaa etua, kuten palkkaa, toista työskentelyapurahaa, työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuuksia. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnettyä työskentelyapurahaa ei voi käyttää palkallisen loman aikana.

Kokovuotiseen täysipäiväiseen työskentelyyn myönnetyn apurahan saajan on ilmoitettava säätiölle viipymättä, jos hän apurahakauden aikana aikoo siirtyä yli kuukauden pituiseksi jaksoksi esim. tutkijakoulun palkalliseksi jatko-opiskelijaksi, muuhun (tutkimus)virkaan, suorittamaan asevelvollisuutta tai jää äitiyslomalle. Apurahakausi pääsääntöisesti keskeytyy tällöin.

Täyspäiväiseen työskentelyyn myönnetyllä apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kuukauden työskentelyyn).

Apurahasta toimitetaan käyttöselvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut. Selvitys on joko väliselvitys ja/tai kattavampi loppuselvitys koko apurahan käytöstä. Huomaathan, että selvitys tulee antaa vaikka apurahan käyttöä ei olisikaan vielä aloittanut myöntöä seuraavana vuonna.

Selvitys täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Selvitystä ei tarvitse postittaa erikseen säätiölle.

Hankkeiden ja työryhmien selvityksestä vastaa toiminnasta vastaava henkilö.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa. Velvollisuuden laiminlyöminen voi vaarantaa apurahan saantimahdollisuudet vastaisuudessa.

 • Apurahansaajan sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2009. Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen vakuutusturvan järjestämiseksi ja maksamiseksi, mikäli apuraha on myönnetty vähintään 4 kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn ja määrältään apuraha on vähintään 1 429,33 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 4 288 euroa (vuoden 2023 taso). Tällainen apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut, joita ovat työeläkevakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Maksut ovat yhteensä keskimäärin noin 15 % työskentelyapurahan määrästä. Vakuutusehdot täyttävän apurahansaajan tulisi ottaa vakuutus sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena. Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Ammatilliseen perus- ja ammattikorkeakoulututkintoon sekä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä ei pidetä sosiaaliturvaan oikeuttavana tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena. Laki ei myöskään koske vain hankkeen kuluihin tai yhteisöille myönnettyjä apurahoja. Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista. Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus@mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.
 • Kun apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajan velvoitteista.
 • Säätiö lähettää tiedot maksetuista vähintään 1 000 euron apurahoista verottajalle. Tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja opintoihin saatavat apurahat ovat valtion taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään saakka verovapaita. Lisätiedot vero.fi

Henkilökohtaisen kokovuotisen täysipäiväisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäapurahana n. 400 euroa (alkaen v. 2023) lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän vapaaehtoisen henkilövakuutuksen järjestämiseksi. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaita apurahansaajia. Kokovuotisen apurahan saaneille toimitetaan ohjeet ja hakemuslomake, jolla valmiiksi neuvoteltua vakuutusturvaa voi hakea Söderberg & Partners Oy:ltä.

Vakuutusturva sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutukset ja on voimassa yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta ja vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta lähetetään apurahansaajalle heti, kun vakuutus on saatettu voimaan.

Vapaaehtoinen henkilövakuutus korottaa apurahaasi noin 400 eurolla (lisäapuraha). Jenny ja Antti Wihurin rahasto maksaa vakuutuksen Söderberg & Partners Oy:lle.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja toimitetaan käsiteltäväksi Söderberg & Partners Oy:n osoitteeseen tai sähköpostitse skannattuna: info.ba@soderbergpartners.com

Söderberg & Partners Oy
Siru Elman
Töölönkatu 4, 00100 Helsinki
puh. (09) 87750 200
gsm. 050 4135802
info.ba@soderbergpartners.com

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä sekä mainita saadut apurahat ansioluettelossaan. Huomaathan, että rahaston nimi on ”Jenny ja Antti Wihurin rahasto” tai ”Wihurin rahasto”.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston logon voit ladata täältä.

Säätiöllä seurataan mielenkiinnolla apurahaa saaneiden hankkeiden edistymistä. Sosiaalisen median kanavissa kannustetaan käyttämään aihetunnisteita #wihurinrahasto ja merkitsemään @wihurinrahasto. Löydät säätiön Facebookista, Instagramista ja X:stä.

Otamme mielellämme vastaan säätiön tuella tuotettuja kirjallisia teoksia (kaunokirjallisuus & tietokirjallisuus). Teokset voi postittaa toimistollemme osoitteeseen Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki.

Sitoumus

Jenny ja Antti Wihurin rahasto edellyttää kaikkia apurahanhakijoitaan noudattamaan seuraavia ohjeita ja sitoutumaan seuraaviin ehtoihin.

Apurahan nostaminen

 • Myönnetyn apurahan vastaanottamisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa säätiölle. Pidämme apurahan voimassa kolme vuotta myöntöpäivästä.
 • Maksatuspyyntö tulee tehdä ja apuraha käyttää apurahan 3 vuoden voimassaoloajan puitteissa.
 • Apurahan maksuaikataulun tulee noudattaa apurahahankkeen käyttöaikataulua.
 • Myönnetyn apurahan nostamiseksi apurahansaaja laatii maksatuspyynnön apurahojen verkkopalvelussa myöntöpäivän 9.10. jälkeen milloin vain apurahan 3 vuoden voimassaoloajan puitteissa. Vaihtoehtoisesti apurahansaaja voi toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna Jenny ja Antti Wihurin rahaston postitse lähettämän maksuesityslomakkeen.
 • Työryhmälle myönnetyn apurahan nostamista varten on säätiölle palautettava työryhmän toiminnasta vastaavan henkilön tekemä maksatuspyyntö. Säätiö voi maksaa apurahaa yhdelle tai useammalle apurahahakemuksessa ilmoitetulle työryhmän jäsenelle. Maksupyynnössä ilmoitetaan maksunsaajana olevan työryhmän jäsenen nimi, osoite, henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot sekä mahdollinen apurahalla työskentelyaika.
 • Apuraha maksetaan sille tilille, jonka apurahansaaja ilmoittaa Apurahojen verkkopalvelussa tai maksuesityslomakkeella. Huomaa kuitenkin, että jos apurahaa on haettu ja siten myönnetty yksityishenkilölle tai työryhmälle, siitä tehdään aikanaan valvontailmoitus verottajalle tämän apurahansaajan nimissä. Jos kuluapurahaa esimerkiksi pyydetään maksamaan yksityishenkilö-apurahansaajan taustaorganisaation tilille, tämä ei muuta virallista apurahansaajaa.
 • Instrumentin hankintaan myönnetyn apurahan nostamiseksi on hakijan toimitettava joko tilausvahvistus, kuitti tai muu vastaava dokumentti instrumentin ostosta ennen apurahan maksamista.

Lakisääteiset maksut ja verottaja

 • Mela (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) perii eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut vakuutuksen voimassaoloaikana eli apurahatyöskentelyn aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Apurahansaaja, joka on 18–68-vuotias mutta ei kuitenkaan vanhuuseläkkeellä, on velvollinen huolehtimaan lakisääteisistä vakuutusmaksuista (n. 15 % työskentelyapurahan määrästä), jos seuraavat ehdot toteutuvat. Vakuutusvelvollisuus syntyy ja apurahan saajan tulee ilmoittaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn myönnetystä apurahastaan Melalle, jos työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja työtulo siitä on vähintään 1 429,33 euroa (v. 2023). Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja eikä kuluapurahoja. Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö. Vakuutus tulisi ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena. Säätiö on velvollinen ilmoittamaan myöntämänsä apurahat ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle.
 • Kun apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on apurahansaaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajan velvoitteista.
 • Säätiö lähettää tiedot maksetuista vähintään 1 000 euron apurahoista verottajalle.
 • Tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja opintoihin saatavat apurahat ovat valtion taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään saakka verovapaita.

Apurahan käyttöön liittyvät ehdot

 • Apurahaa voi käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on haettu ja myönnetty. Apuraha tulee nostaa ja käyttää noudattaen apurahan 3 vuoden voimassaoloaikaa.
 • Kuluapurahojen tulee likipitäen noudattaa hakemuksen liitteenä esitettyä tulo- ja menoarviota.
 • Apurahansaajan on ilmoitettava säätiölle viipymättä muualta samaan hankkeeseen saadusta rahoituksesta: Täysipäiväisen työskentelyapurahan käyttäminen edellyttää vapautta palkkatyöstä. Et voi nostaa täysipäiväisen työskentelyapurahan kanssa samanaikaisesti vastaavaa etua, kuten palkkaa, toista työskentelyapurahaa, työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuuksia. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnettyä apurahaa ei voi myöskään käyttää palkallisen loman aikana.
  Apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta – apurahalla tehtävän työn ohella voisi siis tehdä esim. satunnaisia tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen.
 • Työskentelyapurahat ovat pääsääntöisesti tarkoitetut yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Jos apurahakausi keskeytyy yli kuukauden pituiseksi jaksoksi, tästä tulee olla yhteyksissä säätiöön ja apurahan maksu keskeytyy.
 • Täysipäiväiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan saajan on ilmoitettava säätiölle, jos hän aikoo apurahakauden aikana siirtyä yli kuukauden pituiseksi jaksoksi esim. kokopäiväisesti muuhun (tutkimus)virkaan, suorittamaan asevelvollisuutta tai jää perhevapaalle, jotka täten vaikuttavat apurahakauden keskeytymiseen.
 • Apurahansaajan on ilmoitettava säätiön toimistoon yhteystietojensa muutokset.
 • Apurahansaaja sitoutuu toimimaan esittämänsä suunnitelman mukaan. Jos suunnitelmaan tulee merkittäviä muutoksia, on niistä tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen muutospyyntö säätiölle (mm. mikä muuttuu, miksi muuttuu, miten muuttuu, aikataulu, budjetti). Apurahaa ei sovi käyttää ennen muutospyynnön hyväksymistä.
 • Erillistä muutospyyntöä ei tarvitse tehdä, jos ainoastaan hankkeen aikataulu siirtyy apurahan voimassaoloajan (3 vuotta) puitteissa.
 • Apuraha on tarkoitettu hakemuksessa nimetyn työryhmän käytettäväksi. Jos työryhmän jäsenissä tapahtuu muutoksia, tulee näistä muutoksista tehdä kirjallinen muutospyyntö (sis. ansioluettelon) Wihurin rahastolle. Vastuuhenkilö ei voi maksaa apurahaa työryhmän uudelle jäsenelle ennen muutosilmoituksen hyväksymisilmoitusta.
 • Jos yhteisön yhteyshenkilö vaihtuu, yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava yhteisön edustaja  ilmoittaa uuden yhteyshenkilön tiedot.
 • Säätiö keskeyttää apurahan maksun, jos myöntöperusteet ovat olennaisesti muuttuneet.
 • Apurahansaajan on annettava kalenterivuosittain myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen säätiölle selvitys apurahan käytöstä.