Ohjeet apurahansaajalle

Myönnetyn apurahan nostamiseksi apurahansaaja täyttää sähköisen maksatuspyynnön apurahojen verkkopalvelussa tai palauttaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston lähettämän maksuesityslomakkeen.

Työryhmälle myönnetyn apurahan nostamista varten rahastolle toimitetaan työryhmän toiminnasta vastaavan henkilön tekemä maksuesityslomake, jossa ilmoitetaan kunkin maksunsaajana olevan työryhmän jäsenen nimi, osoite, henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot, tai vastaavat tiedot syötetään apurahojen verkkopalvelussa.

Instrumentin hankintaan myönnetyn apurahan nostamiseksi on rahastolle toimitettava joko tilausvahvistus tai kuitti instrumentin ostosta.

Työskentelyapurahat on yleensä tarkoitettu yhtäjaksoiseen työskentelyyn hankkeen parissa.

Apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan lakisääteisistä vakuutusmaksuista (n. 15 % työskentelyapurahan määrästä). Mela (Maatalousyrittäjien eläkelaitos) perii eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut vakuutuksen voimassaoloaikana eli apurahatyöskentelyn aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Vakuutusvelvollisuus syntyy ja apurahan saajan tulee ilmoittaa apurahastaan Melalle, jos työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta ja työtulo siitä on vähintään 1 326,67 euroa (v. 2020). Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja. Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö. Vakuutus tulisi ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena. Rahasto on velvollinen ilmoittamaan myöntämänsä apurahat ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle.

Kun apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajan velvoitteista.

Rahasto lähettää tiedot maksetuista vähintään 1 000 euron apurahoista verottajalle. Apurahat ovat valtion taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään saakka verovapaita. Apurahansaajan on ilmoitettava rahastolle viipymättä muualta saadusta rahoituksesta. Täyspäiväiseen työskentelyyn myönnettyä apurahaa ja muusta työstä maksettavaa palkkaa tai toista työskentelyapurahaa tai työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti. Apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta – apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen. Täysipäiväiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan saajan on ilmoitettava säätiölle, jos hän aikoo apurahakauden aikana siirtyä yli kuukauden pituiseksi yhtenäiseksi jaksoksi esim. kokopäiväisesti muuhun tutkimusvirkaan, suorittamaan asevelvollisuutta tai jää perhevapaalle.

Rahasto keskeyttää apurahan maksun, jos myöntöperusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

Apurahan saajan on ilmoitettava rahaston toimistoon yhteystietojensa muutokset.

Apurahan saajan on annettava kalenterivuosittain, myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen, rahaston hallitukselle selvitys apurahan käytöstä.

Apuraha, jota ei ole käytetty kolmen vuoden aikana sen myöntämisestä katsotaan peruuntuneeksi, ellei erityisestä syystä muuta sovita.

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Jenny ja Antti Wihurin rahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja korjata virheellinen tieto ottamalla yhteyttä säätiöön. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Hakemuksen tietoja saa tallentaa ja luovuttaa viranomaisille ja apurahoja jakaville yhteisöille apurahojen jaon ja käytön valvontaa varten. Myönnetystä apurahasta saa antaa tiedot julkisuuteen, vaikka myönnetty summa olisikin haettua pienempi.

Apurahanhakija antaa suostumuksensa henkilötietojensa ja luovuttamiensa asiakirjojen käyttöön. Lähettämällä hakemuksen apurahanhakija suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan käsitellään.
Apurahanhakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi ja sitoutuu yllä mainittuun.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat myönnetään vuosittain 9. päivänä lokakuuta, minkä jälkeen ne ovat nähtävissä rahaston kotisivuilla.

Päätöksestä ilmoitetaan apurahanhakijalle sähköpostitse mikäli osoite on ilmoitettu apurahahakemuksessa. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle kirjallisesti lokakuussa. Apurahan myöntämisestä ei anneta tietoja puhelimitse.

Apurahan maksatuksesta sovitaan ensisijaisesti, myönnön 9.10. jälkeen, täyttämällä sähköinen maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa niillä tunnuksilla, joilla hakemus on tehty. Maksatuspyynnössä tarvitaan myös vahvistuskoodi, joka lähetetään myöntökirjeen mukana. Sähköinen maksatus koskee 9.10.2016 ja sen jälkeen 9.10. myönnettyjä apurahoja.
Mikäli hakemustunnuksenne (käyttäjätunnus, salasana) ovat unohtuneet, voitte tilata uudet sähköpostiinne valitsemalla apurahojen verkkopalvelussa “Salasana unohtunut?”:
– sähköpostiosoitteeksi merkitkää sama osoite, jolla on aikanaan rekisteröidytty hakemusjärjestelmään
– valitkaa OK (valitkaa vain kerran, koska jokaisen Ok-painalluksen jälkeen systeemi lähettää uuden salasanan, joka korvaa edellisen)
– “Kirjaudu ulos”

Vaihtoehtoisesti rahastolle voi palauttaa lahjakirjan mukana postitetun maksuesityslomakkeen apurahan nostamiseksi.

Apurahan  maksua tulee esittää  apurahahankkeen käyttöaikataulun mukaisesti. Apurahan käytön voi aloittaa heti myönnön jälkeen lokakuussa. Ensimmäiset apurahamaksut on mahdollista saada pankkitililleen myöntövuoden marraskuussa.

Apurahoja maksetaan Jenny ja Antti Wihurin rahastosta saajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille kuukauden puolivälissä. Maksun siirtyminen saajan tilille voi kestää muutaman pankkipäivän. Maksatuspyyntö tulee tehdä viimeistään toivottua maksukuukautta edeltävän kuukauden aikana.

Jos hakijana on ollut yksityishenkilö/työryhmä ja joille apuraha on myönnetty, vastaavat nämä henkilöt apurahasta. Apurahasta tehdään valvontailmoitus verottajalle apurahahakijan tiedoilla.

Ellei erikseen muuta sovita, maksetaan 6 000 euron ja sitä pienemmät apurahat yhdessä erässä ja suuremmat apurahat useammassa, vähintään 3 000 mutta enintään 9 000 euron erissä, käyttötarkoituksen edellyttämässä aikataulussa. Yhteisöt voivat tarvittaessa esittää 9 000 euroa suurempaa maksuerää, jos apurahalla tehtävä toiminta niin edellyttää.

Instrumentin (esim. soitin) hankintaan myönnetyn apurahan nostamiseksi on rahastolle toimitettava joko tilausvahvistus tai kuitti instrumentin ostosta maksuesityksen liitteenä.

Mikäli apurahahankkeen kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia esimerkiksi vain ensimmäisen erän nostoajankohdan ja sopia jatkosta myöhemmin. Työskentelyapurahat ovat pääsääntöisesti tarkoitetut yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Lakisääteinen Melan vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitettu apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Heinäkuussa ei ole apurahojen maksatusta.

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Apuraha on saajalleen apurahaa, ei työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Apurahan käytöstä tulee antaa selvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen. Apuraha, jota ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Täyspäiväiseen (yhtäjaksoiseen) työskentelyyn myönnetyn apurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Se on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Työskentelyapurahaa ja kokopäiväisestä työstä maksettavaa palkkaa tai toista työskentelyapurahaa tai työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti. Kokovuotiseen työskentelyyn myönnetyn apurahan saajan on ilmoitettava rahastolle viipymättä, jos hän apurahakauden aikana aikoo siirtyä yli kuukauden pituiseksi jaksoksi esim. tutkijakoulun palkalliseksi jatko-opiskelijaksi, muuhun tutkimusvirkaan, suorittamaan asevelvollisuutta tai jää äitiyslomalle.

Täyspäiväiseen työskentelyyn myönnetyllä apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn).

Apurahasta toimitetaan käyttöselvitys (raportti) myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut. Selvitys on joko  väliselvitys ja/tai kattavampi loppuselvitys koko apurahan käytöstä.

Selvitys/raportti täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Sähköistä raporttia ei tarvitse postittaa rahastoon.

Hankkeiden ja työryhmien raportoinnista vastaa vastuullinen johtaja.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa. Selvityksen laiminlyöminen vaarantaa vastaiset apurahan saantimahdollisuudet.

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä sekä mainita saadut apurahat ansioluettelossaan.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston painokelpoisen tunnuksen voit noutaa täältä.

Apurahansaajan sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2009. Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen vakuutusturvan järjestämiseksi ja maksamiseksi, mikäli apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn ja määrältään sen on oltava vähintään 1 326,67 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 3 980 euroa (vuoden 2020 tasossa). Tällainen apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut, joita ovat työeläkevakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Maksut ovat yhteensä keskimäärin noin 15 % työskentelyapurahan määrästä.

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Ammatilliseen perus- ja ammattikorkeakoulututkintoon sekä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä ei pidetä sosiaaliturvaan oikeuttavana tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena. Laki ei myöskään koske vain hankkeen kuluihin tai yhteisöille myönnettyjä apurahoja.

Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa  Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus@mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.

Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäapurahana n. 240 euroa (v. 2020) lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän vapaaehtoisen henkilövakuutuksen järjestämiseksi. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaita apurahansaajia. Kokovuotisen apurahan saaneille toimitetaan ohjeet ja hakemuslomake, jolla valmiiksi neuvoteltua vakuutusturvaa voi hakea Benefit Advisors Oy:ltä.

Vakuutusturva sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutukset ja on voimassa yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta ja vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta lähetetään apurahansaajalle heti, kun vakuutus on saatettu voimaan.

Vapaaehtoinen henkilövakuutus korottaa apurahaasi noin 240 eurolla (lisäapuraha).
Jenny ja Antti Wihurin rahasto maksaa vakuutuksen Benefit Advisors Oy:lle.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja toimitetaan käsiteltäväksi Benefit Advisors Oy:n osoitteeseen tai sähköpostitse skannattuna: info.ba@soderbergpartners.com

Benefit Advisors Oy
Siru Elman
Töölönkatu 4
00100 Helsinki

puh. (09) 87750 200
gsm 050 4135802
info.ba@soderbergpartners.com