Ohjeet apurahansaajalle

Lue huolellisesti läpi seuraavat ohjeet, joita olet apurahansaajana velvoitettu noudattamaan.

 • Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Jos käyttötarkoitus muuttuu tai hankkeeseen tulee olennaisia muutoksia, ole kirjallisesti yhteydessä säätiöön.
 • Apurahansaajan on ilmoitettava säätiön toimistoon yhteystietojensa muutokset.
 • Apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.
 • Apurahansaajan on ilmoitettava säätiölle viipymättä muualta samaan hankkeeseen saadusta rahoituksesta.

Päätöksestä ilmoitetaan apurahanhakijalle sähköpostitse mikäli osoite on ilmoitettu apurahahakemuksessa. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan lisäksi saajalle kirjallisesti lokakuussa. Apurahan myöntämisestä ei anneta tietoja puhelimitse.

Apurahansaajien nimet ja apurahan käyttötarkoitus julkaistaan säätiön verkkosivuilla myöntöpäivänä 9.10. Myönnetyt apurahat julkistetaan, vaikka myönnetty summa olisikin haettua pienempi. Hakemusten sisältöä ei julkaista missään vaiheessa.

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Jenny ja Antti Wihurin rahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Apurahansaajalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja korjata virheellinen tieto ottamalla yhteyttä säätiöön. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön. Säätiö saa tallentaa ja luovuttaa tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja apurahoja jakaville yhteisöille apurahojen jaon ja käytön valvontaa varten, siinä määrin kuin se on tarpeen.

 • Myönnetyn apurahan vastaanottamisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa säätiölle.
 • Myönnetyn apurahan nostamiseksi apurahansaajan tulee laatia maksatuspyyntö apurahojen verkkopalvelussa myöntöpäivän 9.10. jälkeen niillä tunnuksilla, joilla hakemus on tehty. Maksatuspyynnössä tarvitaan myös vahvistuskoodi, joka lähetetään myöntökirjeen mukana.
 • Ensimmäiset apurahamaksut on mahdollista saada pankkitililleen myöntövuoden marraskuussa. Apurahan maksuaikataulun tulisi kuitenkin noudattaa apurahahankkeen käyttöaikataulua.
 • Maksatuspyyntö tulee tehdä viimeistään toivottua maksukuukautta edeltävän kuukauden aikana. Apuraha maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille kuukauden puolivälissä. Heinäkuussa ei ole apurahojen maksatusta.
 • Työryhmälle myönnetyn apurahan nostamista varten on säätiölle palautettava työryhmän toiminnasta vastaavan henkilön tekemä maksatuspyyntö, jossa ilmoitetaan kunkin maksunsaajana olevan työryhmän jäsenen nimi, osoite, henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot.
 • Ellei erikseen muuta sovita, maksetaan 6 000 euron ja sitä pienemmät apurahat yhdessä erässä ja suuremmat apurahat useammassa, vähintään 3 000 mutta enintään 9 000 euron erissä, käyttötarkoituksen edellyttämässä aikataulussa. Yhteisöt voivat tarvittaessa esittää 9 000 euroa suurempaa maksuerää, jos apurahalla tehtävä toiminta niin edellyttää.
 • Mikäli apurahahankkeen kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia esimerkiksi vain ensimmäisen erän nostoajankohdan ja sopia jatkosta myöhemmin. Huomaathan kuitenkin, että työskentelyapurahat ovat pääsääntöisesti tarkoitetut yhtäjaksoiseen työskentelyyn. Lakisääteinen Melan vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitettu apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.
 • Apuraha maksetaan tilille, jonka apurahansaaja ilmoittaa apurahojen verkkopalvelussa. Huomaa kuitenkin, että jos apurahaa on haettu ja siten myönnetty yksityishenkilölle tai työryhmälle, siitä tehdään aikanaan valvontailmoitus verottajalle tämän apurahansaajan nimissä (esim. jos kuluapurahaa pyydetään maksamaan apurahansaajan taustaorganisaation tilille, tämä ei muuta virallista apurahansaajaa).
 • Instrumentin hankintaan myönnetyn apurahan nostamiseksi on hakijan toimitettava joko tilausvahvistus tai kuitti instrumentin ostosta.
 • Maksatuspyynnön voi tehdä myös palauttamalla Jenny ja Antti Wihurin rahaston postitse lähettämän maksuesityslomakkeen.
 • Mikäli verkkopalvelun käyttäjätunnus ja salasana ovat unohtuneet, voit tilata uudet sähköpostiin valitsemalla apurahojen verkkopalvelussa “Salasana unohtunut?”:
  – sähköpostiosoitteeksi merkitse sama osoite, jolla on aikanaan rekisteröidytty hakemusjärjestelmään
  – valitse “OK” (valitse vain kerran, koska jokaisen Ok-painalluksen jälkeen systeemi lähettää uuden salasanan, joka korvaa edellisen)
  – valitse “Kirjaudu ulos”

Apuraha on voimassa kolme vuotta.  Apuraha, jota ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa sen myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Vaikka apurahaa ei nostaisikaan heti, tulee apurahansaajan antaa selvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen.

Apuraha on saajalleen apurahaa, ei työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa.

Täyspäiväiseen (yhtäjaksoiseen) työskentelyyn myönnetyn apurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Se on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Työskentelyapurahaa ja kokopäiväisestä työstä maksettavaa palkkaa tai toista työskentelyapurahaa tai työskentelyapurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti. Kokovuotiseen työskentelyyn myönnetyn apurahan saajan on ilmoitettava säätiölle viipymättä, jos hän apurahakauden aikana aikoo siirtyä yli kuukauden pituiseksi jaksoksi esim. tutkijakoulun palkalliseksi jatko-opiskelijaksi, muuhun tutkimusvirkaan, suorittamaan asevelvollisuutta tai jää äitiyslomalle.

Täyspäiväiseen työskentelyyn myönnetyllä apurahakaudella on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää enintään 25 % työajasta. Periaatteena on, että apurahalla tehtävän työn ohella voisi tehdä esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä. Tällä ei ole vaikutusta apurahakauden pituuteen (esim. vuosiapuraha on tarkoitettu 12 kk:n työskentelyyn).

Apurahasta toimitetaan käyttöselvitys myöntämisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen kunnes apuraha on käytetty kokonaisuudessaan tai apurahahanke valmistunut. Selvitys on joko väliselvitys ja/tai kattavampi loppuselvitys koko apurahan käytöstä. Huomaathan, että selvitys tulee antaa vaikka apurahan käyttöä ei olisikaan vielä aloittanut.

Selvitys täytetään apurahojen verkkopalvelussa. Selvitystä ei tarvitse postittaa erikseen säätiölle.

Hankkeiden ja työryhmien selvityksestä vastaa toiminnasta vastaava henkilö.

Selvitys apurahan käytöstä on annettava määräajassa, ja velvollisuuden laiminlyöminen voi vaarantaa apurahan saantimahdollisuudet vastaisuudessa.

 • Apurahansaajan sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2009. Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen vakuutusturvan järjestämiseksi ja maksamiseksi, mikäli apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn ja määrältään sen on oltava vähintään 1 344 euroa, mikä vastaa vuosiansiona 4 032 euroa (vuoden 2021 tasossa). Tällainen apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut, joita ovat työeläkevakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Maksut ovat yhteensä keskimäärin noin 15 % työskentelyapurahan määrästä. Vakuutus tulisi ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena. Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Ammatilliseen perus- ja ammattikorkeakoulututkintoon sekä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvää opiskelua tai opinnäytetyötä ei pidetä sosiaaliturvaan oikeuttavana tieteellisen tutkimuksen tekemisenä tai taiteellisen toiminnan harjoittamisena. Laki ei myöskään koske vain hankkeen kuluihin tai yhteisöille myönnettyjä apurahoja. Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö.Jenny ja Antti Wihurin rahasto on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan tarvittaessa lisätietoja Melalle myöntämistään apurahoista.Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus@mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fi.
 • Kun apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on apurahan saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja muista lakisääteisistä työnantajan velvoitteista.
 • Säätiö lähettää tiedot maksetuista vähintään 1 000 euron apurahoista verottajalle. Tieteelliseen tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja opintoihin saatavat apurahat ovat valtion taiteilija-apurahaa vastaavaan määrään saakka verovapaita.

Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäapurahana n. 240 euroa (v. 2020) lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävän vapaaehtoisen henkilövakuutuksen järjestämiseksi. Vakuutus koskee alle 60-vuotiaita apurahansaajia. Kokovuotisen apurahan saaneille toimitetaan ohjeet ja hakemuslomake, jolla valmiiksi neuvoteltua vakuutusturvaa voi hakea Benefit Advisors Oy:ltä.

Vakuutusturva sisältää tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutukset ja on voimassa yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta ja vakuutusturvan voimaan saattamisesta. Yksityiskohtaiset tiedot vakuutusturvasta lähetetään apurahansaajalle heti, kun vakuutus on saatettu voimaan.

Vapaaehtoinen henkilövakuutus korottaa apurahaasi noin 240 eurolla (lisäapuraha). Jenny ja Antti Wihurin rahasto maksaa vakuutuksen Benefit Advisors Oy:lle.

Lisäapurahan hakemuslomake ja valtakirja toimitetaan käsiteltäväksi Benefit Advisors Oy:n osoitteeseen tai sähköpostitse skannattuna: info.ba@soderbergpartners.com

Benefit Advisors Oy
Siru Elman
puh. (09) 87750 200
gsm. 050 4135802
info.ba@soderbergpartners.com

On hyvän tavan mukaista kiittää apurahasta tieteellisessä opinnäytetyössä tai julkaisussa, konserttiohjelmassa, näyttelyluettelossa ja muussa vastaavassa yhteydessä sekä mainita saadut apurahat ansioluettelossaan.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston logon voit ladata täältä.

Säätiöllä seurataan mielenkiinnolla apurahaa saaneiden hankkeiden edistymistä. Sosiaalisen median kanavissa kannustetaan käyttämään aihetunnisteita #wihurinrahasto ja merkitsemään @wihurinrahasto. Löydät säätiön Facebookista, Instagramista ja Twitteristä.