Talous

Suunnitelmallinen varainhoito mahdollistaa säätiön toiminnan. Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle jaetaan omaisuuden tuotoista.

Sijoitustoiminnan periaatteet

Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on säätiön sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Säätiön sijoitustoiminnan pitkä aikajänne mahdollistaa sen, että markkinoista aiheutuva omaisuusarvojen lyhyen tähtäimen vaihtelu ja siten myös toteutuvan tuoton vuosittainen vaihtelu eivät estä pitkäjänteisen ja tasaisesti kehittyvän apurahapolitiikan harjoittamista. Pitkäjänteinen apurahapolitiikka edellyttää sijoitustoiminnalta muun muassa riittävää ja tasaista vuotuista kassavirtaa.

Vastuullinen sijoittaminen

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus on vahvistanut rahastolle vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Säätiölle on tärkeää, että sen varainhoito on kestävää myös muiden seikkojen kuin tuoton suhteen. Sijoitusten ympäristönäkökulmiin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tarkastellaan ja hallitaan osana säätiön sijoituskäytäntöjä.

Säätiö seuraa säännöllisesti vastuullisuuden toteutumista sijoituksissa. Säätiön käyttämät varainhoitajat raportoivat säätiölle vuosittain kaikkien omaisuuslajien osalta ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvistä asioista. Vastuullisuuden tulee olla integroituna sijoitusprosesseihin.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston noteerattujen sijoitusten vastuullisuutta seurataan Sustainaliticsin ESG-tietokannan tietojen perusteella. Ulkopuolisen tarkastelijan tekemän analyysin perusteella Wihurin rahaston noteerattujen sijoitusten ESG-riski oli matala ja vertailuindeksiä pienempi vuonna 2023. Nämä tiedot kattavat 54 prosenttia säätiön sijoitusvarallisuudesta. Kattavuutta laskevat lähinnä noteeraamattomat vaihtoehtoiset sijoitukset ja suorat kiinteistösijoitukset, joiden vastuullisuuden yhtenäiseen mittaamisen ei ole yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja.

Omaisuuslajijakauma

Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on rahaston sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Sijoituksista noin 58 % on likvideissä arvopapereissa ja erilaisissa rahastoissa sekä tilivaroina, joten säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni.

Vuoden 2023 lopussa sijoituspolitiikan mukaisista sijoituksista oli pörssissä noteeratuissa osakkeissa ja osakerahasto-osuuksissa 50 % (vuonna 2022 52 %), korko-instrumenteissa 8 % (10 %), kiinteistöissä ja kiinteistöosakkeissa 8 % (8 %) sekä muissa ns. vaihtoehtoisissa sijoituksissa 34 % (30 %). Pörssiosakkeista ja osakerahasto-osuuksista oli vuoden lopussa kotimaisia noin 77 % (80 %) ja ulkomaisia 23 % (20 %). Vaihtoehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia yritys-, velka-, metsä-, asunto-, liikekiinteistö- ja infrastruktuuri-pääomarahastoja.

Sijoituspolitiikan mukaisen sijoitusomaisuuden ja tilivarojen käypä arvo oli toiminta-vuoden lopussa noin 542 (525) miljoonaa euroa ja kirjanpitoarvo 316 (308) miljoonaa euroa. Lisäksi rahasto omistaa 22,4 %:n vähemmistöosuuden noteeraamattoman Wihuri Packaging Oy:n osakkeista.

Päätöksenteko

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus vastaa vuosittain vahvistettavan säätiön sijoituspolitiikan hyväksymisestä. Säätiön sääntöjen ja säätiölain mukaisesti varainhoito on suunnitelmallista.

Rahastolla on sääntöjensä mukaan varainhoitotoimikunta, johon kuuluvat rahaston puheenjohtaja ja asiamies sekä kaksi vuosittain nimettävää hallituksen jäsentä. Varainhoitotoimikunta toteuttaa ja seuraa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa. Hallitus saa tiedoksi selvityksiä sijoitusomaisuuden kehityksestä.

Hallituksen ja varainhoitotoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä ja säätiön asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen asettaman sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet

  • ekonomi Arto Hiltunen, puheenjohtaja
  • ekonomi Tapani Väljä, varapuheenjohtaja
  • toimitusjohtaja Risto Aarnio-Wihuri
  • kauppatieteiden maisteri Arto Mäenmaa, rahaston asiamies