Talous

Suunnitelmallinen varainhoito mahdollistaa säätiön toiminnan. Tuki tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle jaetaan omaisuuden tuotoista.

Sijoitustoiminnan periaatteet

Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on säätiön sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa. Säätiön sijoitustoiminnan pitkä aikajänne mahdollistaa sen, että markkinoista aiheutuva omaisuusarvojen lyhyen tähtäimen vaihtelu ja siten myös toteutuvan tuoton vuosittainen vaihtelu eivät estä pitkäjänteisen ja tasaisesti kehittyvän apurahapolitiikan harjoittamista. Pitkäjänteinen apurahapolitiikka edellyttää sijoitustoiminnalta muun muassa riittävää ja tasaista vuotuista kassavirtaa.

Päätöksenteko

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallitus vastaa vuosittain vahvistettavan säätiön sijoituspolitiikan hyväksymisestä. Säätiön sääntöjen ja säätiölain mukaisesti varainhoito on suunnitelmallista.

Rahastolla on sääntöjensä mukaan varainhoitotoimikunta, johon kuuluvat rahaston puheenjohtaja ja asiamies sekä kaksi vuosittain nimettävää hallituksen jäsentä. Varainhoitotoimikunta toteuttaa ja seuraa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan puitteissa. Hallitus saa tiedoksi selvityksiä sijoitusomaisuuden kehityksestä.

Hallituksen ja varainhoitotoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Omaisuuslajijakauma

Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyvän riskin hallitsemiseksi on rahaston sijoitukset hajautettu eri omaisuuslajeihin hallituksen vahvistaman sijoituspolitiikan puitteissa.

Vuoden 2022 lopussa rahaston sijoituspolitiikan mukaiset sijoitukset muodostuivat pääosin pörssissä noteeratuista osakkeista ja osakerahasto-osuuksista (52%), korkoinstrumenteista (10%), kiinteistöistä ja kiinteistöosakkeista (8%), sekä muista ns. vaihtoehtoisista sijoituksista (30%). Sijoituspolitiikan mukaisen sijoitusomaisuuden ja tilivarojen käypä arvo oli toiminta-vuoden lopussa noin 525 miljoonaa euroa ja kirjanpitoarvo 308 miljoonaa euroa. Lisäksi rahasto omistaa 22,4 %:n vähemmistöosuudet noteeraamattomien Wihuri Oy:n ja Wihuri Packaging Oy:n osakkeista.

Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä ja säätiön asiamies. Sen tehtävänä on muun muassa valmistella rahaston talousarvio ja tilinpäätös. Se myös suunnittelee ja toteuttaa rahaston sijoitustoimintaa hallituksen asettaman sijoituspolitiikan puitteissa. Varainhoitotoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa rahaston asiamies.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet

  • ekonomi Arto Hiltunen, puheenjohtaja
  • ekonomi Tapani Väljä, varapuheenjohtaja
  • toimitusjohtaja Risto Aarnio-Wihuri
  • kauppatieteiden maisteri Arto Mäenmaa, rahaston asiamies