Säännöt

Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr:n säännöt vastaavat 1. joulukuuta 2015 voimaantulleen uuden säätiölain vaatimuksia. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti rahaston säännöt 18. huhtikuuta 2016.

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr, englanniksi Jenny and Antti Wihuri Foundation sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea henkistä ja taloudellista suomalaista vilje­lystä sekä nykyoloissa sitäpaitsi avustaa maamme jälleenrakennustyötä sen eri muo­doissa. Niinikään on säätiön tarkoituksena lujittaa maamme isänmaallista maanpuo­lustustahtoa.

Säätiön toiminta on järjestettävä yleishyödylliselle pohjalle.

3 § Toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä muutenkin ta­loudellisesti tukemalla tai harjoittamalla sellaista toimintaa, joka edistää suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyksen menestymistä ja maamme jälleenrakennustyötä sekä lujittaa maamme isänmaallista maanpuolustustahtoa.

Säätiön hallitus määrää apurahojen ja palkintojen suuruuden ja lähemmän näiden sääntöjen mukaisen tarkoituksen.

Apurahoja ja palkintoja jakaessaan voi säätiön hallitus kutsua avukseen asiantunti­joita, joiden palkkion säätiön hallitus määrää.

Apurahojen saajille voi säätiön hallitus asettaa tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja.

4 § Peruspääoma ja lahjoitukset

Säätiön peruspääomaksi säätiön perustajat Jenny ja Antti Wihuri ovat vuonna 1942 panneet kolmekymmentämiljoonaa (30.000.000:-) markkaa arvopapereina, minkä lisäksi säätiön perustajat ovat lisälahjoituksilla kartuttaneet säätiön peruspääomaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia.

5 § Varainhoito

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

6 § Hallinto

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja tai asiamies ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

7 § Hallitus

Säätiön hallitukseen, joka huolehtii säätiön hallinnosta ja muista näiden sääntöjen ja lain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä, kuuluu kahdeksan jäsentä, joista jo­kaisen toimikausi kestää neljä (4) kalenterivuotta kerrallaan.

Hallitus täydennetään siten, että hallituksen jäsenpaikkojen tullessa tai tultua avoi­meksi, valitsevat hallituksen jäsenet uudet hallituksen jäsenet neljävuotiseksi toimi­kaudeksi tai sen jäljelläolevaksi ajaksi allamainittujen yhdistysten ja yhteisöjen sekä säätiön asettamasta kolmesta ehdokkaasta, joiden tulee olla talouselämässä tai tie­teen harjoittamisessa ansioituneita suomalaisia henkilöitä.

Hallituksen jäsenpaikkaa N:o 1 täytettäessä asettaa ehdokkaat Suomen Liikemies-Yhdistys r.y.:n hallitus;

hallituksen jäsenpaikkaa N:o 2 täytettäessä asettaa ehdokkaat Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y.:n hallitus;

hallituksen jäsenpaikkaa N:o 3 täytettäessä asettaa ehdokkaat Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n hallitus;

hallituksen jäsenpaikkaa N:o 4 täytettäessä asettaa ehdokkaat Turun Yliopiston hal­litus;

hallituksen jäsenpaikkaa N:o 5 täytettäessä asettaa ehdokkaat Tekniikan Akateemi­set ry:n hallitus;

hallituksen jäsenpaikkaa N:o 6 täytettäessä asettaa ehdokkaat Suomen Kulttuurira­hasto sr:n hallitus;

hallituksen jäsenpaikkaa N:o 7 täytettäessä asettaa ehdokkaat Suomen Naisyhdistys r.y.:n johtokunta ja

hallituksen jäsenpaikkaa N:o 8 täytettäessä, johon säätiötä perustettaessa on tullut säätiön toinen perustaja Antti Wihuri, on jäseneksi valittava joku Antti Wihurin otto­lapsista tai heidän jälkeläisistään, mikäli heidän joukossaan on henkilö tai henkilöitä, jotka vaalin tapahtuessa nuhteettomaan käytökseensä ja yhteiskunnassa nautti­maansa arvonantoon nähden voivat tulla kysymykseen tätä jäsenpaikkaa, samaksi ajaksi kuin muitakin jäsenpaikkoja, täytettäessä. Jos tällaisia henkilöitä ei ole, asettaa ehdokkaat Suomen Varustamot ry:n hallitus.

Ellei kukaan ehdollepannuista saa vaalissa vähintään puolta annetuista äänistä, on hallituksen pyydettävä ehdollepanon tekijältä uutta ehdollepanoa.

Hallituksen jäsen voidaan uudelleen valita korkeintaan kahdesti. Poikkeustapauk­sessa voi hallitus kuitenkin jatkuvasti uudelleen valita jonkun hallituksen jäsenen, jos erikoista syytä siihen on ja hallitus on tästä yksimielinen. Tällaisia jatkuvasti uudel­leen valittuja hallituksen jäseniä ei samanaikaisesti kuitenkaan voi hallituksessa olla kahta enempää.

Jos joku edellämainituista ehdollepanon tekijöistä on lopettanut toimintansa, on hal­lituksen sovittava jonkun muun vastaavan tai vastaavassa hengessä toimivan, halli­tuksen vapaan valintansa mukaan määräämän suomalaisen yhdistyksen, säätiön tai laitoksen kanssa siitä, että se toimintansa lopettaneen ehdollepanon tekijän ase­mesta toimittaa ehdollepanon. Samoin on myöskin meneteltävä silloin, jos joku edel­lämainituista ehdollepanon tekijöistä ei haluaisi ehdokkaita hallituksen jäsenen vaalia varten asettaa tai kieltäytyisi mahdollista uutta ehdollepanoa tekemästä.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hy­väksi tehdystä työstä.

Hallitus kokoontuu:

1) vuosikokoukseen maaliskuun loppuun mennessä, jolloin käsitellään mm. seuraa­vat asiat:

 1. esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus,
 2. hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus,
 3. päätetään edellisen vuoden ylijäämän käyttämisestä,
 4. päätetään seuraavassa syyskokouksessa jaettavan avustus- ja palkintosum­man suuruudesta sekä tavasta, millä apurahat ja palkinnot jaetaan,

2) syyskokoukseen 9. päivänä lokakuuta, jolloin käsitellään mm. seuraavat asiat:

 1. valitaan hallitukseen kaksi jäsentä kulumassa olevan kalenterivuoden päätty­essä erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle,
 2. päätetään tilintarkastajien palkkioista,
 3. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 4. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja suorittamaan seuraavan tilikauden tilintarkastus,
 5. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta,
 6. päätetään varainhoitotoimikunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen pu­heenjohtajan ja varainhoitotoimikuntaan valittavien kahden hallituksen jäsenen palkkioista
 7. valitaan varainhoitotoimikuntaan vuosittain valittavat jäsenet
 8. toimitetaan apurahojen ja palkintojen jako ja käsitellään siihen liittyvät kysymykset,

3) muulloinkin, jos on valittava uusi hallituksen jäsen kesken toimikauttaan kuolleen, eronneen tai kelpoisuutensa menettäneen hallituksen jäsenen tai varainhoitotoimi­kunnan jäsenen tilalle samoinkuin myös, jos hallituksen puheenjohtaja katsoo olevan syytä hallituksen kokouksen pitämiseen tai vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjoh­tajan kutsumana ja on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Jos päätöksiä tehtäessä ilmaantuu eri­mielisyyttä, toimitetaan äänestys, jolloin yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet, jollei kysymys ole hallituksen jäse­nen vaalista. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 § Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä ja säätiön toimitusjohtaja tai asiamies.

Varainhoitotoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapu­villa.

Varainhoitotoimikunnan tehtävänä on:

1) tehdä hallitukselle esitys säätiön sijoitussuunnitelmaksi ja huolehtia muista    hallituksen määräämistä varainhoitoon liittyvistä tehtävistä,

2) antaa säätiön hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa selvitys sijoitus-    suunnitelman täytäntöönpanosta,

3) laatia hallitukselle ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi,

4) laatia hallitukselle ehdotus säätiön toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi.

Varainhoitotoimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, hallituksen varainhoitotoimikuntaan kuuluvan jäsenen kutsumana. Jos päätöksiä tehtäessä ilmaantuu erimielisyyttä, toimitetaan äänestys, jolloin yksinker­tainen äänten enemmistö ratkaisee. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh­tajan mielipide.

9 § Toimitusjohtaja ja asiamies

Säätiön päivittäistä hallintoa hoitaa toimitusjohtaja tai asiamies hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä lain säännösten mukaisesti.

10 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa hallituksen varapuheenjohtajan ja asiamiehen edustamaan säätiötä yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa, sekä nime­tyn henkilön yhdessä hallituksen määräämän toisen henkilön kanssa.

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen tulee antaa toimintakertomus ja tilinpäätös maaliskuun loppuun men­nessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun lop­puun mennessä.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos sääntöjen muutosta kannattaa vähintään kuusi hallituksen jäsentä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla peräkkäin pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Älköön säätiön nimeä eikä 2 §:ssä mainittua tarkoitusta kuitenkaan missään tapauk­sessa muutettako.

13 § Säätiön purkaminen tai lakkauttaminen

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säästyneet varat, mikäli erikoissäädöksissä ei ole toisin määrätty, on käytettävä näiden sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Päätös säätiön purkamisesta on pätevä, jos sitä kannattavat kaikki hallituksen jäsenet.