uutinen

9.11.2021

Valtion ja säätiöiden yhteinen rahasto kasvattaa esittävän taiteen tukea uudella mallilla

Valtio ja suuret suomalaiset säätiöt perustavat yhteisen rahaston, joka tukee taidetta miljoonilla euroilla. Alkuvaiheessa tukea saavat esittävän taiteen vapaat ryhmät, jotka tekevät yhteistyötä valtionosuutta saavien taidelaitosten kanssa. Uuden rahaston ei ole tarkoitus paikata muualla tehtyjä säästöjä, vaan sillä tavoitellaan laajempia muutoksia ja pitkällä tähtäyksellä pysyvää parannusta taiderahoitukseen.

Suomen valtio ja neljä suomalaista kulttuuria tukevaa säätiötä perustavat rahaston, joka tukee esittävää taidetta uudenlaisella rahoitusmallilla. Rahastoon on tarkoitus sijoittaa alkuvaiheessa 10 miljoonaa euroa, mitä on myöhemmin mahdollista lisätä. Valtion osuus alkupääomasta on 5 miljoonaa, mikäli eduskunta hyväksyy vuoden 2022 hallituksen talousarvioesityksen. Suomen Kulttuurirahaston osuus on 3,9 miljoonaa, Svenska kulturfondenin 0,5 miljoonaa, Alfred Kordelinin säätiön 0,3 miljoonaa sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston 0,3 miljoonaa. Uuteen rahastoon ovat tervetulleita liittymään muutkin yksityiset rahoittajat vähintään 0,3 miljoonan euron summalla. Pääomalle ei haeta tuottoa, vaan se käytetään kokonaisuudessaan taiteen tukemiseen seuraavien vuosien aikana.

Hakukelpoisia ovat ensimmäisessä vaiheessa esittävän taiteen yhteisöt, jotka saavat vuonna 2022 Taiken toiminta-avustusta. Näitä on tällä hetkellä noin 170, joista kaksi kolmasosaa edustaa näyttämötaiteita ja kolmannes säveltaiteita. Myöhemmin selvitetään mahdollisuutta laajentaa tukea muille taiteenaloille.

Tuen saanti edellyttää hakijalta yhteistyötä yhden tai useamman VOS-laitoksen kanssa. Tuen lopullinen määrä on sidottu esitysten lipputuloihin niin, että hakijalle voi jäädä tuotannosta merkittävä ylijäämä onnistuessaan tuottamaan laajemmin merkityksellistä taidetta. Myös VOS-laitos saa yhteistyöstä osapuolten sopiman käyvän korvauksen.

Rahoitusmallin tavoite on kohottaa vapaalla kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden yhteisöjen toimintaedellytyksiä uudelle tasolle ja tarjota niille mahdollisuus parempaan rahoitukseen, korkeampaan taiteelliseen laatuun ja yhä laajempiin yleisöihin. Niin sanotut vapaat ryhmät kamppailevat vuosittain rahoituksen riittävyyden kanssa. Koronapandemia on lisäksi vaikeuttanut tilannetta, ja ala näyttää toipuvan hitaasti. Uuden rahoituksen turvin esittävät ryhmät voivat luoda uusia tuotantoja sekä pidentää jo kertaalleen tehtyjen ja harjoiteltujen tuotantojen elinkaarta. Tämä helpottaisi nykyistä hankekierrettä, joka ei mahdollista ylijäämien ja siten taloudellisten puskurien luomista.

Apurahalla halutaan tarjota vapaan kentän yhteisöille tukea, jonka turvin ne pääsevät olemassa oleviin tiloihin ja yhteistyöhön VOS-laitosten kanssa. Samalla kiertuetoiminnalla tuodaan lisää elävyyttä maakuntien kulttuuritarjontaan. Taiteen saatavuus ja monimuotoisuus sekä kokonaisrahoituksen taso paranevat ja kuilu vapaiden ja VOS-rahoitteisten toimijoiden välissä kapenee. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus oppia ja hyötyä yhteistyöstä. Vapaat ryhmät saavat taloudellista puskuria, voivat maksaa kohtuullisia korvauksia tekijöille ja suunnitella paremmin tulevaa. Yleisöpohjan laajentuessa taiteen merkitys ja vaikutus yhteiskunnassa lisääntyy ja samalla taiteen rahoituksen poliittinen tuki kasvaa.

Uuden rahaston ensimmäisen, kevääseen 2022 ajoittuvan hakukierroksen ohjeet julkistetaan loppuvuoden aikana. Uusi rahasto ei vähennä mukana olevien säätiöiden normaalia tukea, vaan sitä myönnetään edelleen aiempaan tapaan.

Lisätietoja

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja, Opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30129
Yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, p. 050 385 7600
Toimitusjohtaja Sören Lillkung, Svenska kulturfonden, p. 040 620 7500
Toimitusjohtaja Erik Båsk, Alfred Kordelinin säätiö, p. 040 825 8071
Asiamies Arto Mäenmaa, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, p. 050 2536

LUE LISÄÄ